Projekt

PROJEKT

Názov projektu

Program zvyšovania odborných a komunikačných zručností pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ prostredníctvom prvkov Montessori pedagogiky

Prijímateľ

MONTE PLUS

ITMS kód projektu

312011AHM7

Obdobie realizácie projektu

júl 2021 - december 2023

Typ projektu

Dopytovo-orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Európsky sociálny fond, Oprečačný program ľudské zdroje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Máme to!

S obrovskou hrdosťou a radosťou Vám, milí naši priatelia, oznamujeme, že sme podpísali s MŠVVaŠ SR zmluvu na dvojročný projekt s názvom: “Program zvyšovania odborných a komunikačných zručností pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ prostredníctvom prvkov Montessori pedagogiky”!

Čo to presne znamená?

Od júla 2021 do júna 2023 zrealizujeme na Slovensku „Program zvyšovania odborných a komunikačných zručností prostredníctvom prvkov Montessori pedagogiky”, s dôrazom na obsah vzdelávania pre žiakov vo veku od 6 do 12 rokov“. Programom sme reagovali na výzvu MŠVVaŠ SR, ktorá je zameraná na zvýšenie školskej úspešnosti žiakov ZŠ prostredníctvom skvalitnenia a inovácie vzdelávacieho systému na Slovensku.

Cieľom predkladaného projektu je predstaviť pedagógom a odborným zamestnancom základných škôl prierezovo celý koncept Montessori pedagogiky od narodenia do 24 rokov, s dôrazom na vzdelávací obsah pre deti od 6 do 12 rokov. Cieľovej skupine predstaví konkrétne možnosti využitia prvkov tejto pedagogiky v ich praxi na bežných školách.

Vo svete rozšírený koncept pedagogiky Marie Montessori ponúka aj bežnému školskému prostrediu mnoho pozitívnych inšpirácií, predovšetkým v oblasti podpory vnútornej motivácie a výchovy žiakov s vysokou mierou sebadôvery a schopnosti proaktívne a kreatívne riešiť problémy.

Ako je program zostavený?

Program pozostáva z úvodného modulu, odborných modulov a workshopov. Absolvovanie Úvodného modulu je podmienkou účasti na nadväzujúcich odborných moduloch alebo workshopoch.

 1. Úvodný modul pedagogiky MARIE MONTESSORI: „Montessori od narodenia po dospelosť – so zameraním predovšetkým na ZŠ, v rozsahu 24 hodín,
 2. Odborné moduly Geografia, v rozsahu 64 hodín,
 3. Odborné moduly Biológia, v rozsahu 48 hodín,
 4. Odborné moduly Dejiny, v rozsahu 40 hodín,
 5. Odborné moduly Slovenský jazyk a literatúra, v rozsahu 48 hodín,
 6. Odborné moduly Matematika (aritmetika a geometria), v rozsahu 112 hodín a
 7. Odborné moduly Hudba, umenie a telesná výchova, v rozsahu 32 hodín.

Workshopov zrealizujeme 5 v priebehu realizácie projektu. Každý z nich bude trvať 3 hodiny a budú zamerané na praktickú prácu s Montessori materiálmi.

Na začiatku realizácie projektu urobíme všetky potrebné kroky vedúce k akreditácii programu ako inovatívneho vzdelávania v zmysle § 42, ods. 1, písm. f) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto konania

V každom kraji Slovenska zrealizujeme jeden úvodný modul, s výnimkou Bratislavského. Presné adresy konania budú zverejnené najneskôr v júni 2021.

Odborné moduly a workshopy budú prebiehať v Bratislavskom kraji, vo vzdelávacom Montessori centre. Presnú adresu zverejníme najneskôr koncom leta 2021.

Lektori

Veronika Ščepánková

 • Montessori metodička a lektorka;
 • Montessori vzdelanie pre vek 6-12 získala v Montessori-Zentrum Wien  v rokoch 2010 – 2012 (www.montessori.at);
 • sprevádzala deti v 1. trojročí Montessori školy 3 roky;
 • je spoluzakladateľka MONTE PLUS;

V súčasnosti okrem lektorskej práce pracuje aj ako učiteľka a konzultantka pre nedávno vzniknutú základnú školu v Bernolákove, ktorá sa snaží aplikovať, okrem iného, vo vzdelávaní Montessori princípy a pedagogiku a pracuje aj ako školiteľka nových pedagógov na Montessori škole v Bratislave.

Ivana Baborová

 • vzdelanie AMI/NAMTA Orientation for Adolescent Studies získala v roku 2014 vo Švédsku, odbornými garantmi boli Jenny Marie Höglund (Švédsko) a David Kahn (USA);
 • pôsobila 5 rokov v Montessori škole v Bratislave ako vedúca učiteľka v 3. trojročí;
 • 1,5 roka pôsobila v Montessori Zentrum Hofheim v Nemecku, kde tiež pracovala so žiakmi vo veku 12 – 16 rokov;
 •  od augusta 2019 spolupracuje so švédskou farmovou školou Rydet pod vedením Jenny Marie Höglund ako učiteľka a vychovávateľka v 3.trojročí.

Matej Bruncko

 • montessori vzdelanie nadobudol na kurzoch Soni Bobekovej, Veroniky Ščepánkovej a Claus-Dieter Kaul-a;
 • je absolventom Českého diplomového kurzu pre mladší školský vek v rozsahu 370 hodín (2016-2018) ;
 • je účastníkom vzdelávacieho programu Komenského inštitút (2020-2021) ;
 • pôsobil 3 roky ako učiteľ v 2. trojročí v Montessori škole v Bratislave ;
 • už siedmym rokom je sprievodca v skupine domáceho vzdelávania Montessori School Žilina pre vek 6-12.

Kto sa môže prihlásiť?

Pedagóg alebo odborný zamestnanec základnej školy:

 1. ktorého trvalým pobytom je Slovenská republika a zároveň
 2. ktorého pracovisko sa nenachádza v Bratislavskom kraji.

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(Podmienkou poskytnutia grantu na vzdelávanie je poskytnúť vzdelávanie zamestnancom zo všetkých krajov SR, okrem Bratislavského.)

Postup prihlásenia:

 1. Vyplňte prihlasovací formulár nižšie.
 2. Po prijatí prihlášky Vám emailom zašleme potvrdenie o prijatí prihlášky a následne Vás emailom informujeme o Vašom mieste na úvodnom module. Maximálna kapacita miest je na každý zo siedmich krajov 30.
 3. Výber účastníkov odborných modulov a workshopov prebehne až po úvodných moduloch a to na základe motivačného listu, o ktorého štruktúre Vás včas upovedomíme e-mailom. Maximálna kapacita miest na odborné moduly je 30/1 modul a na workshopy 10/1 workshop.
 4. Sledujte našu facebookovú stránku a webovú stránku pre prípadné ďalšie doplňujúce informácie.

Cena

Platíte si iba náklady spojené s cestovaním, ubytovaním a vlastnou stravou. Školné za absolvovanie Programu neplatíte, za čo vďačíme eurofondom.

Tešíme sa tejto úžasnej príležitosti, ktorú nám dalo Ministerstvo školstva, pretože nám pomáha naplniť hlavný cieľ nášho občianskeho združenia a to: Prispieť k výchove samostatných, zodpovedných a iniciatívnych ľudí, so schopnosťou myslieť, učiť sa, schopnosťou poznania svojich kvalít, s rešpektom k sebe, k druhým a planéte.

Do skorého videnia, naši milí noví študenti a vitajte!

Pre viac informácií nám píšte na info@monteplus.sk.

Prihlasovací formulár

Vyplnením tejto prihlášky prejavíte ZÁUJEM O ÚČASŤ NA ÚVODNOM MODULE projektu s názvom “Program zvyšovania odborných a komunikačných zručností pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ prostredníctvom prvkov Montessori pedagogiky”. Miesta sú obmedzené a preto sa môže stať, že Vás z kapacitných dôvodov nebudeme môcť na modul pozvať.

Prihlášku môžete poslať do 15.6.2021.

Použite niektorú z nasledujúcich alternatív, prosím:

A. vyplňte vo Worde tento súbor s prihláškou a pošlite nám ho na info@monteplus.sk

alebo

B. vytlačte si tento PDF súbor s prihláškou, vyplňte ho ručne na papier a pošlite nám naskenovanú alebo odfotenú prihlášku e-mailom na info@monteplus.sk 

Ďakujeme.