Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.monteplus.sk

(ďalej len e-shopu) pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu (zodpovedný vedúci):
Hana Horáková. Kontaktné údaje: email: info@monteplus.sk, mobil: +421 908 184 881.

Prevádzkové hodiny:
PO – PIA od 09.00 do 17.00 hod.

1.1    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2      Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu www.monteplus.sk je Občianske združenie MONTE PLUS, Homolova 2162/6,
841 02 Bratislava, zaregistrované Ministerstvom vnútra pod č. VVS/1-900/90-47963.

1.3     Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila kúpnu cenu.

1.4      V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľom, a teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.5      Predmetom objednávky (ďalej len „produkt“) sú všetky tovary a služby zverejnené na stránkach e-shopu.

 

Článok II.

Cena

2.1     Všetky uvádzané ceny pri produktoch sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.

2.2     Cenou produktov uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.

2.3    Celková cena pri objednávke je celková cena objednaných produktov, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky.

 

Článok III.

Objednávka

3.1    Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. O doručení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom, ktorý automaticky vygeneruje elektronický systém e-shopu.

3.2     Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

3.3     Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4     Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

3.5    Kupujúci súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

4.1      Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi

 1. bankovým prevodom
 2. dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérom alebo pri doprave cez DEPO; (cena je 1 €)
 3. platba online prostredníctvom platobnej brány TRUSTPAY (platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard alebo Maestro). Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála platobnej inštitúcie.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

5.1      Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

5.2      Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

5.3      Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je v okamihu objednávky skladom, predávajúci zašle kupujúcemu tovar, ktorý je skladom a zvyšok tovaru po jeho naskladnení, pričom kupujúci náklady súvisiace s dodaním druhej časti objednaného tovaru už neplatí. V prípade, že tovar bol v čase objednania tovaru kupujúcim označený v e-shope ako tovar „skladom“, pričom tento tovar v okamihu objednania skladom nebol, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať kupujúceho, pričom kupujúci môže súhlasiť doručením čiastočných dodávok alebo objednávku stornovať.

5.4      Spolu s tovarom je kupujúcemu vystavená faktúra (daňový doklad).

5.5      Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).

5.6      V prípade, že si kupujúci objednal prepravu poštovým kuriérom predávajúci zabezpečí prepravu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inou prepravnou spoločnosťou. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami príslušnej prepravnej spoločnosti (doručenie tovaru prebieha zvyčajne do 24 hodín v rámci celého Slovenska).

5.7      Kupujúci je povinný tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.

5.8     Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom, dodaný nový výrobok bez závad alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť v zmysle reklamačných podmienok.

5.9     Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.10    Cena dopravy

 1. Kuriér – doručenie na Slovensko – 3,90 €
 2. DEPO – 170+ výdajných miest po celom Slovensku, až 7 dní na vyzdvihnutie – 1,50 €
 3. Pošta – doporučený listPre malé zásielky do 20€ – 3,40€

 

Článok VI.

Záručná doba

6.1     Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Základná záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté vady, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (bod 1.5, 1.6 a 1.7 Reklamačných podmienok).

6.2     V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ (článok 1, bod 1.4) záručná doba na tovar určený pre podnikateľské účely je 12 mesiacov.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

7.1     Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2    Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

8.1   Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo bez storno poplatku do doby expedície tovaru. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@monteplus.sk ešte v deň, kedy kupujúcemu predávajúci dodanie tovaru potvrdí e-mailom, prípadne telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 908 184 881.

8.2    Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky alebo úplné kontaktné údaje kupujúceho.

8.3   V prípade, že platba za tovar bola uhradená na účet predávajúceho najneskôr deň pred expedíciou tovaru a teda predávajúcemu nevzniknú náklady spojené s odoslaním tovaru, bude kupujúcemu táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim predávajúci nedohodne inak.

8.4    Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom (článok 1, bod 1.4), právo na storno kúpnej zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže kupujúci vrátiť tovar po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania, zabalený v originálnom obale. Kupujúcemu je v prípade storna účtovaný poplatok vo výške 20% z predajnej ceny tovaru. V prípade, že kupujúci žiada o výmenu za iný tovar, môže byť storno poplatok znížený až na 5% z predajnej ceny.

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

9.1    Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

9.2     Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania, zabalený v originálnom obale.

9.3     Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu kupujúcemu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo ak spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

9.4      Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

9.5      Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje za tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z, predovšetkým na tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

9.6     Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

10.1    Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

10.2    Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

10.3    Predávajúci je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na použitie.

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

11.1     Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Občianske združenie MONTE PLUS. Spoločnosť vymenovala za svoju kontaktnú osobu: Hana Horáková, e-mailová adresa info@monteplus.sk , telefónne číslo +421 908 184 881.

Spoločnosť MONTE PLUS je možné kontaktovať nasledovným spôsobom:
a/ písomne zaslaním listu na adresu sídla organizácie s uvedením mena a priezviska kontaktnej osoby pod názvom organizácie,
b/ elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c/ telefonicky na vyššie uvedenom čísle

Ochrana osobných údajov detí
Sme si vedomí toho, aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí na internete. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je zhromažďovať alebo uchovávať údaje o osobách mladších ako 16 rokov.

Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu a účeloch:

  • Predaj tovaru, vybavenie objednávky, poskytnutie záruky, vybavenie reklamácie, poskytnutie licencie, doručenie tovaru
   • osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailová adresa v prípade kupujúceho ako fyzickej osoby;
    navyše: obchodné meno podľa príslušného registra, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je kupujúci platcom DPH) a meno a priezvisko zodpovednej osoby alebo štatutára v prípade kupujúceho ako právnickej osoby
   • právny základ: kúpno-predajná zmluva, licenčná zmluva, obchodné podmienky, reklamačný poriadok, iné zákonné dôvody (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o uzatváraní zmlúv na diaľku, Zákon o účtovníctve, daňové zákony a pod.)
   • doba uchovania je na neurčito, prípadne v zmysle príslušnej legislatívy
  • Registrácia a správa používateľov web stránky
   • osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailová adresa v prípade používateľa ako fyzickej osoby;
    navyše: obchodné meno podľa príslušného registra, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je kupujúci platcom DPH) a meno a priezvisko zodpovednej osoby alebo štatutára v prípade používateľa ako  právnickej osoby
   • právny základ: registrácia na web stránke
   • doba uchovania je na neurčito, alebo do odvolania tohto súhlasu (zrušenia účtu registrovaného používateľa)
  • Zasielanie marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu (newsletter)
   • osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa
   • právny základ: Vami poskytnutý súhlas
   • doba uchovania je 5 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu
  • Zasielanie informácií o zmene ceny produktov (funkcia “Sledovať cenu”)
   • osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa
   • právny základ: registrácia na eshopovej stránke
   • doba uchovania je na neurčito, alebo do zrušenia registrácie

11.2    Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

11.3     Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

11.4    Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov predávajúcemu poštou alebo e-mailom.

11.5 Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (eshopovej beacons):

Táto eshopová stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej eshopovej adresy.

Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto eshopovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“(malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov.

Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účely funkčnosti tejto eshopovej stránky.

11.6 Sociálne médiá

Táto eshopová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu.

Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

11.7 Oznámenie o používaní súborov cookies

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k tejto eshopovej stránke a služby prispôsobené Vašim potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate túto webovú stránku.

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies. Cookies obsahujú malé množstvo informácií a sú sťahované prostredníctvom serveru tejto eshopovej stránky do Vášho počítača alebo iného zariadenia. Váš internetový prehliadač potom zašle súbory cookies späť tejto eshopovej stránke pri každej ďalšej návšteve, vďaka čomu Vás táto eshopová stránka rozpozná a nájde informácie napr. o vašich užívateľských preferenciách (navštívené stránky, kliknutia, história aktivít, stav nákupného košíka, stav prihlásenia do používateľského účtu a pod.). Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na www.aboutcookies.org.

Kedykoľvek navštívite túto webovú stránku, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým navštívených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť eshopovej stránky), a sú uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org. Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Návštevou tejto eshopovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v tomto Oznámení o používaní súborov cookies.

11.7.1 Aké súbory cookies používame a prečo?

Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné na to, aby ste mohli túto webovú stránku prezerať a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí, ktoré môžu obsahovať informácie pre registrovaných užívateľov (tzv. „nevyhnutné cookies“).
Používame taktiež tzv. „funkčné cookies“ uchovávajúce informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť stránku našim užívateľom; napríklad uložiť Váš jazyk alebo Vašu geografickú polohu či fakt, že ste už vyplnili našu anketu, stav košíka. Tieto informácie sú využívané pre veľmi obmedzený účel a sú uchovávané po obmedzenú dobu. Všetky tieto údaje sú celkom anonymné a nie sú používané k iným účelom.

Ako my, tak aj poskytovatelia našich služieb rovnako používame analytické služby, ktoré nám pomáhajú zistiť do akej miery je obsah našich webových stránok efektívny, čo zaujíma našich užívateľov, a ako zlepšiť fungovanie tejto eshopovej stránky. Okrem toho využívame tzv. „eshopovej beacons“, známe ako pixelové tagy k počítaniu návštev našich webových stránok, a ďalej tzv. „výkonové cookies“, ktoré monitorujú, koľko unikátnych užívateľov túto webovú stránku navštevuje a ako často. Tieto údaje používame výhradne pre štatistické účely a našim cieľom nie je používať tieto informácie k identifikácií konkrétnych užívateľov.

11.7.2 Ako môžete kontrolovať súbory cookies?

Návštevou tejto eshopovej stránku súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie. Tieto súbory však môžete kontrolovať a spravovať niekoľkými spôsobmi. Majte prosím na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k niektorým oblastiam tejto eshopovej stránky.

11.7.3 Kontrola pomocou internetových prehliadačov

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožní kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, všetky Vaše osobné nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. „opt-out cookies“. Viac informácií o tom, ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org.

Nastavenie tzv. „analytických cookies“

Môžete tiež zamedziť tomu, aby Vaše anonymné prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. Vezmite prosím na vedomie, že využívame služby poskytovateľov analytických cookies uvedených nižšie. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov týmito poskytovateľmi a možnostiach zákazu používania ich cookies môžete získať na nasledujúcich odkazoch:
Google Analytics: www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
G+: https://policies.google.com/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

11.7.4 Tlačidlá sociálnych sietí

Používame taktiež tlačidlá sociálnych sietí, ktoré užívateľom umožňujú webové stránky zdieľať alebo ich ukladať do záložiek. Jedná sa o tlačidlá, ktoré odkazujú na stránky sociálnych sietí prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu načítať údaje o Vašich aktivitách na internete vrátane tejto Webovej stránky. Prečítajte si prosím podmienky používania týchto internetových stránok, aby ste presne porozumeli tomu, ako tieto stránky Vaše údaje využívajú a zistili, ako môžete zamedziť ukladaniu týchto údajov alebo ako ich môžete vymazať.
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
G+: https://policies.google.com/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

11.7.5 Súvisiace právne predpisy

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
  (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf)
 2. Zákon 18/2018 o ochrane osobných údajov
  (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18)
 3. ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy

 

Článok XII.

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

12.1    Predávajúci v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 informuje kupujúceho (spotrebiteľa), že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má tento právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej adresy alebo elektronickej adresy info@monteplus.sk.

12.2    Ak predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia

sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

12.3    Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

12.4    Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

13.1    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

13.2    Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

13.3    Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

13.4    Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

13.5    Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 513/1991 Z.z., Zákona č. 108/2000 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 391/2015 a ich novelizácií.

13.6    Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.9.2020.

 

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave
Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

PREDÁVAJÚCI:
Občianske združenie MONTE PLUS
Homolova 2162/6,
841 02 Bratislava
info@monteplus.sk
+421 908 184 881


Súvisiace informácie